КПКОНПИ е против катаджиите да стават съдии на пътя

КПКОНПИ е против катаджиите да стават съдии на пътя

КПКОНПИ отказа да съгласува основни разпоредби от проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, предложен от Министерски съвет. Това съобщиха от Антикорупционната комисия, оглавявана от Сотир Цацаров.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск.

Законопроектът предвижда нов ред за налагане на санкции на водачите на МПС. За извършени нарушения /с изключение на движение без винетка/, длъжностните лица на службите за контрол /МВР/ издават направо фишове, с които едновременно установяват нарушението на ЗДвП и налагат наказанието – глоба, имуществена санкция, и лишаване от право да се управлява МПС. С фиша могат да отнемат и контролни точки. Съставеният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред съответния районен съд. Така се въвежда едноетапност на административнонаказателното производство, чрез отпадане на института на наказателното постановление /НП/ и на предшестващия го акт.

Досегашният ред – по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, предвижда установяване на нарушението чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ от определени от закона длъжности лица – актосъставители. Въз основа на АУАН се издава НП, с което се налагат административни наказания от административнонаказващ орган, различен от актосъставителя. Нарушителят има право на възражения по съставения акт пред административнонаказващия орган, а наказателното постановление може да се обжалва по съдебен ред. Издаването на предложения в законопроекта фиш предполага служителят /пътен полицай/ едновременно да прави фактически констатации по установяване на нарушението и правни изводи, включително и за определяне на наказанието спрямо нарушителя.

Опитът да бъде въведен нов процесуален ред в ЗДвП, коренно различен и извън общия в ЗАНН, има за резултат концентрация на властнически правомощия в един орган /служител на МВР/, което крие риск от генериране на корупционни практики. Предвидената в новата уредба възможност съставителят на фиша, едновременно да налага и административно наказание, като определя вида и размера му, създава условия за корупционни прояви, както от страна на наказващия орган /служител на МВР/, така и от страна на наказваното лице /водач на МПС/, с цел снижаване на наказанието или неналагането му.

Законопроектът предвижда фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание да се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел. Според Комисията, това обстоятелство открива възможност процедурата да е легитимна при участието на втори служител /в качеството на свидетел/, който обичайно се явява другото лице от патрулния екип /първият действа като съставител на фиша/, което крие сериозен корупционен риск.

Установени са и недостатъци в предвидените възможности за връчване на фиша. Предлага се, например, той да „се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство“, когато е съставен за нарушение на правилата за паркиране. Липсата на каквито и да било правила за начин на закрепване по този ред и опасността от прояви на случайни природни събития, както и евентуална чужда намеса с цел отстраняване на фиша, правят предложения способ неефективен.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *