КПКОНПИ е установила 119 индикатора за корупционен риск в законопроекти

КПКОНПИ е установила 119 индикатора за корупционен риск в законопроекти

КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск, като са приети 25 предложения, съобщиха от Антикорупционната комисия.

Съгласно ЗПКОНПИ, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество съгласува всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск и извършва последващ анализ на въздействието на законите. На последващ анализ подлежат преминалите съгласуване законопроекти, за които са били установени индикатори за рискове от корупция и са отправени предложения за елиминирането им, като са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от дванадесет месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа.

С решение на КПКОНПИ, е приет доклад за последваща оценка на въздействието за 2019 г. На такава оценка подлежат 12 законопроекта: Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за развитието на академичния състав; ЗИД на Кодекс за социалното осигуряване; ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина; Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти; ЗИД на Закона за туризма; ЗИД на Закона за селскостопанската академия; ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници; ЗИД на Закона за вредното въздействие на химичните вещества и смеси; ЗИД на Закона за енергетиката; Проект на Закон за киберсигурност; ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и ЗИД на Закона за филмовата индустрия.

По посочените 12 законопроекта, в хода на съгласувателния процес, КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск. Приети са били 25 предложения.

Докладът за последващ анализ на въздействието на законодателните актове за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на КПКОНПИ, като в приложение към настоящото прессъобщение, като прикачен файл, е резюме на този доклад. За целите на анализа, по всеки от законите са идентифицирани заинтересованите страни /вносителят, държавни органи и други организации и лица, които прилагат закона и за които той създава права и задължения/, към които са отправени покани за становище и оценка на въздействието. Изводите в доклада са формирани и въз основа на постъпилите 64 становища.

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.

Източник: http://epicenter.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *