COVID разходите на фирмите не се облагат с данък

Съгласно чл. 11 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък, освен когато в този закон е предвидено друго. Това се посочва в становище на Националната агенция за приходите (НАП). Това включва и разходите на бизнеса за предпазни средства срещу разпространението на COVID-19.

Кодексът на труда вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин, а на основание чл. 16, ал. 6 от същия закон всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на работодателя.

От своя страна Законът за здравето регламентира, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общински органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.

От цитираните разпоредби на КТ, ЗЗБУТ и ЗЗ става ясно, че работодателите са  задължени да извършват разходи, чрез които да се осигури надеждна диагностика на персонала, така че да се предотврати разпространяване на заразата. В този смисъл извършените от работодателите разходи за PCR или други тестове (например антиген тестове), чрез които се постигат целите на КТ, ЗЗБУТ и ЗЗ, се признават за данъчни цели, при условие че са спазени изискванията за документална обоснованост  – документирани са с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.

Източник: https://www.economic.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *